- เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ว23/2563)

วิทยฐานะตามเกณฑ์ PA

ผู้รับผิดชอบงาน