เราจะปฏิบัติงานเต็มที่
เต็มเวลา
ให้สมกับเป็นข้าของแผ่นดิน

ภารกิจของเรา

E-Service

ประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ

IMG_1155-770x1024
ข้อมูลปริมาณงานของสถานศึกษาและแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 (นักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567)

ปฏิทินการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2567

NEWS

MENU