งานธุรการ
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
งานบำเน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
งานเลขา อ.ก.ค.ศ.