ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวมณีรัตน์ โสภิณ

นางบรรจง ทาวุฒิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสมอง สีดำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางกัญญานัท นันทสิงห์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุรีรัตน์ ผ่องราษี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางนิตติญา แว่นแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวพัชรอัมพร ดวงแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
นางดวงใจ ศรีเนตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนฤมล สีดำ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล