Download คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Download หนังสือมอบฉันทะถ่ายสำเนา ก.พ.7ก.ค.ศ.16

สำหรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้ขอคัดสำเนา ทะเบียนประวัติ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16

Download บัญชีเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ

สำหรับยื่นเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 ของข้าราชการ

Download แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

Download หนังสือขอเพิ่มสิทธิ์รักษาพยาบาล

เพื่อให้นายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาลดำเนินการเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติของกรมบัญชีกลางให้เป็นปัจจุบัน ตามมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ได้แนบเอกสาร ประกอบการบันทึกข้อมูลของนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล และขอรับรองว่า ข้อความและเอกสารที่แจ้งเป็นจริงทุกประการ