** พ.ร.บ. กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้อง 

– ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น (Teacher Matching System : TMS) 
– การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว 19/2561) 
– หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว 18/2566)
– ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ
– สืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (ระบบเก่า)
– สืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 64 เป็นต้นไป (ระบบใหม่)
มาตรฐานตำแหน่ง 38 ค.(2)
การสรรหาและคุณวุฒิ
– หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

 

ผู้รับผิดชอบงาน